Regulamin Świadczenia Usługi Formularza Kontaktowego

Kup i Mieszkaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy „Regulamin Świadczenia Usługi Formularza Kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Kup i Mieszkaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (https://kupimieszkaj.pl/) w celu przygotowania odpowiedzi na skierowane zapytania, w tym obejmujące również informacje handlowe. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).

 1. Definicje

 1. Administrator Kup i Mieszkaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Afrykańska 16, lok. 19, 03-966 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722440, REGON: 369684857, NIP: 1132966243 przetwarzająca dane osobowe użytkowników witryny internetowej działającej pod adresem: https://kupimieszkaj.pl/.

 2. Witryna – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem: https://kupimieszkaj.pl/.

 3. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora, w którym Użytkownicy witryny zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia. Administrator za pośrednictwem formularza świadczy również usługi informacyjne dzięki którym Użytkownik może zapoznać się z jego ofertą.

 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

 5. Regulamin – niniejszy dokument.

 6. Usługa – usługa Formularza kontaktowego.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Administratora drogą elektroniczną.

 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy zapoznać się z Regulaminem.

 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne. Dostęp do Usługi nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

 5. Korzystać z Usług może każda osoba, która ukończyła 18 lat.

 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po aktywacji Usługi przez Użytkownika, dokonanej zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Usługa Formularza kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora i służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora.

 2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Usługi Formularza Kontaktowego na czas nieoznaczony.

 3. Celem skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

  1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego wszystkich postanowień,

  2. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości,

  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi,

  4. opcjonalne wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną i/lub za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych,

  5. potwierdzenie chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”,

  6. uruchomienie Usługi Formularza kontaktowego poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 1. Dezaktywacja Usługi

 1. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Formularza kontaktowego.

 2. W celu dezaktywacji Usługi Formularza kontaktowego należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści Formularza lub przesłać wiadomość na adres e-mail Administratora: biuro@kupimieszkaj.pl.

 3. Dezaktywacja Usługi Formularza kontaktowego może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

 4. Z chwilą dezaktywacji Usługi Formularza kontaktowego Administrator zaprzestaje przesyłania wiadomości i ofert na adres e-mail Użytkownika.

 5. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi formularza kontaktowego.

 1. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Usługi Formularza kontaktowego wynikającego z przyczyn niezależnych od Administratora lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Administratora.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Administratora w zakładce https://kupimieszkaj.pl/polityka-prywatnosci.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej Usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 1. Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

 2. W reklamacji należy zawrzeć:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,

  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni.

 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się tu: https://kupimieszkaj.pl/polityka-prywatnosci. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Portalu, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

Polityka cookies witryny internetowej

Kup i Mieszkaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo informujemy, że w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniach, jednakże w każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Informacje i zasady wykorzystania plików cookies:

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel witryny czyli Kup i Mieszkaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Afrykańska 16, lok. 19, 03-966 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722440, REGON: 369684857, NIP: 1132966243.

 2. Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

 3. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz funkcjonalności i zawartości;

 5. Używając plików cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników witryny na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

 6. W ramach Naszej witryny internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  2. stałe (persistent cookies) – to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

  3. wydajnościowe – to pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej (np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach);

  4. funkcjonalne – to pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień (np. w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, wyrażonych zgód);

  5. reklamowe – to pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem witryny reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów właściciela witryny podlegają ich własnej polityce cookies oraz polityce prywatności.

 9. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

 10. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Użytkowników je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 11. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  1. Google Chrome – Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – wybór odpowiedniej opcji;

  2. Internet Explorer – Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – wybór odpowiedniej opcji;

  3. Mozilla Firefox – Menu > Opcje > Prywatność > Historia – wybór odpowiedniej opcji;

  4. Opera – Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – wybór odpowiedniej opcji;

  5. Safari – Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – wybór odpowiedniej opcji.

 

Prowadzisz projekt deweloperski?
Jak możemy Ci pomóc?

+48 602 405 734
biuro@kupimieszkaj.pl